Khush Khalqi aur Khamooshi

Khush Khalqi aur Khamooshi

Khush Khalqi aur Khamooshi halki hain Peeth par aur Bhari hain Meezan par