Khush Khalqi aur Khamooshi
Posted in Hazrat Bayazeed Bastami

Khush Khalqi aur Khamooshi

Khush Khalqi aur Khamooshi halki hain Peeth par aur Bhari hain Meezan par

Read More...