Alag Betha Hu

Alag Betha Hu

Yahi Maslak Hay Mera Aur Yahi Mera Maqam

Aj Tak Kuwahish e Mansab Say Alag Betha Hu